INTRODUCTORY PIANO

Date:Thursday, February 22, 2024
Adjudicator:Charles Lin
Room:Grace Presbyterian Church

Class 10125A - Introductory RCM or CC

1st Naz Bali 90Platinum
2nd Nolan He 89Gold
2nd Yichen Li 89Gold
2nd Bilguun Wiedman 89Gold
3rd Sienna Cooperberg 88Gold
Haley Cheuk Laam Mui

Class 10125B - Introductory RCM or CC

1st Sarah Milan Huang 92Platinum
2ndIsabelle Li 91Platinum
2nd Evan Qian 91Platinum
3rd Amelia Wang 90Platinum
Abbie Lee Gold
Zijie Xu Gold
Luna Ke Gold

Class 10125C - Introductory RCM or CC

1st Juen Shun Aiden Yeung 93PlatinumBEST OF CLASS
2nd Iris Yang 91Platinum
3rd Noor Agha 90Platinum
3rd Curtis Tseng 90Platinum
3rd Joyce Wang 90Platinum
Yvonne Li Gold
Anne Cheng Gold

Class 10126 - Introductory - Other Method Books

1st Erica Greer 88Gold
2nd Derek Deng 86Gold
2nd Garen Wang 86Gold
3rd Jude Atherton 85Gold
3rd Heidi Cheung 85Gold